Klauzula informacyjna dla Opiekuna Prawnego

Created with Sketch.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie, Falmierowo 1, 89-311 Falmierowo, dyrektor@dpswfalmierowie.pl w imieniu którego działa Dyrektor tego Domu.
Kontakt z Inspektorem Ochrony danych Osobowych na adres siedziby administratora lub e-mail: iodo@sys-it.pl
1. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane na podstawie art. 6 ust.1 lit.a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO tj, przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
2. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z okresem ustalonym w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt (JRWA), a po tym czasie zostaną trwale zniszczone.
3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów , z którymi administrator zawarł umowę powierzania przetwarzanych danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora ( np. kancelarię prawną, dostawcę oprogramowania, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych).
4. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania ,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych , prawo do cofnięcia zgody, z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe.
5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan , iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne , z wyjątkiem danych których podanie jest obowiązkowe . Niepodanie danych skutkuje niemożnością wypełniania obowiązków nałożonych przez przepisy na Dom Pomocy Społecznej z zakresie dotyczącym opiekunów prawnych.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Accessibility Toolbar